Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti Logitron s.r.o. , identifikačné číslo: 44848439, zapísanej v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 5997 na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu, dostupného na internetovej adrese www.AZ4.shop.

 1. Všeobecné ustanovenia

  1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "Obchodné podmienky") spoločnosti Logitron s.r.o. Eberlova 1482/17, 155 00 Praha 5,IČ: 44848439, kontaktná adresa Jeremiášova 947/16, 155 00 Praha 5, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 5997 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 2 zákona č. 89/2012 Z. z, Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník"), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "Kúpna zmluva") uzatvorenej medzi Predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "Kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na adrese www.AZ4.shop (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie").
  2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania.
  3. V kúpnej zmluve môžu byť dohodnuté ustanovenia odchyľujúce sa od obchodných podmienok. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
  4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku.
  5. Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 2. Užívateľský účet

  1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže Kupujúci objednávať tovar (ďalej len "používateľský účet"). Kupujúci môže objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
  2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom účte vždy, keď sa zmenia. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.
  3. Prístup do používateľského účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup do svojho používateľského účtu.
  4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať používateľský účet.
  5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak Kupujúci nepoužíva svoj používateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov alebo ak Kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z Kúpnej zmluvy (vrátane Obchodných podmienok).
  6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.
 3. Záverečné ustanovenia kúpnej zmluvy

  1. Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu majú informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
  2. Ve webovom rozhraní obchodu sú uvedené informácie o tovare vrátane cien jednotlivých druhov tovaru a nákladov na vrátenie tovaru, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť bežnou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov vrátane poplatku za likvidáciu elektroodpadu. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu ich zobrazenia na webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
  3. Ve webovom rozhraní obchodu sú uvedené aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, keď je tovar doručovaný na území Českej republiky.
  4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
   1. objednanom tovare (kupujúci "vloží" objednaný tovar do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
   2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údajoch o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru a
   3. informáciu o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "objednávka").
  5. Pred odoslaním Objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré Kupujúci do Objednávky uviedol, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do Objednávky. Kupujúci odošle objednávku Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke považuje Predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa Kupujúceho").
  6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).
  7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky (prijatia), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou, a to na e-mailovú adresu kupujúceho.
  8. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré Kupujúcemu vzniknú pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša Kupujúci sám, pričom tieto náklady sa neodlišujú od základnej sadzby.
 4. Cena tovaru a platobné podmienky

  1. Cenu Tovaru a všetky náklady spojené s dodaním Tovaru podľa Kúpnej zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
   1. v hotovosti na adrese LOGITRON s.r.o., Jeremiášova 947/16, 155 00 PRAHA 5, uvedenej Kupujúcim v objednávke;
   2. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
   3. bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho č. 2400427969/2010 Fio banka, vedený vo Fio banke (ďalej len "účet predávajúceho");
   4. bezhotovostne prostredníctvom online platobného systému ČSOB;
   5. bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty v obchodnom mieste spoločnosti LOGITRON s.r.o.;
   6. bezhotovostne na základe zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim;
  2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Tieto náklady sa riadia aktuálne platným cenníkom dopravy. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.
  3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú podobnú platbu, ak nie je uvedené inak. Tým nie je dotknutý článok 4.6 Obchodných podmienok týkajúci sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.
  4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
  5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.
  6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, ak nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky zo strany Kupujúceho (článok 3.6), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru Kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
  7. Žiadne zľavy z ceny tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať.
  8. Ak je to v obchodných vzťahoch obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, vystaví Predávajúci Kupujúcemu daňový doklad - faktúru na platby uskutočnené na základe Kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví Predávajúci Kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zašle ho na adresu uvedenú Kupujúcim alebo v elektronickej podobe na elektronickú adresu Kupujúceho.
 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodanie tovaru, ktorý bol upravený podľa želania Kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy na dodanie tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, ako aj tovaru, od zmluvy o dodaní tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od zmluvy o dodaní tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a ktorý nemožno z hygienických dôvodov vrátiť, a od zmluvy o dodaní zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak spotrebiteľ poškodil pôvodný obal.
  2. Ak nejde o prípad uvedený v článku 5.1 alebo o iný prípad, v ktorom nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ustanoveniami článku 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, pričom ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na adresu prevádzkarne predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho az4@logitron.cz.
  3. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok sa Kúpna zmluva od počiatku zrušuje. Tovar musí byť vrátený Predávajúcemu do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy znáša Kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť obvyklou poštovou cestou.
  4. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok vráti Predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia Kupujúceho od Zmluvy rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim už pri vrátení tovaru Kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým Kupujúci súhlasí a Kupujúcemu nevzniknú ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
  5. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať prípadnú pohľadávku na úhradu škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
  6. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to v hotovosti na účet určený kupujúcim.
  7. Ak je spolu s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto darčeka stráca účinnosť a kupujúci je povinný darček spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu.
 6. Prevádzka a dodanie tovaru

  1. V prípade, že je dohodnutý spôsob dopravy na základe osobitnej žiadosti kupujúceho, kupujúci znáša riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. V prípade, že sa kupujúci s dodaním tovaru ponáhľa, očakáva sa, že kupujúci po odoslaní objednávky telefonicky oznámi túto skutočnosť predávajúcemu, aby predávajúci mohol podniknúť všetky kroky na zabezpečenie okamžitého dodania tovaru.
  2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
  3. Ak je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, prípadne náklady spojené s iným spôsobom dodania tovaru.
  4. Pri preberaní tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade zistenia akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade zistenia poškodenia obalu, ktoré by nasvedčovalo tomu, že so zásielkou bolo manipulované, kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať.
  5. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru sa môžu riadiť osobitnými dodacími podmienkami predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.
 7. Pravo na vady

  1. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).
  2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim:
   1. tovar mal vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dohodli, a ak k dohode nedošlo, mal vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe nimi vykonávanej reklamy;
   2. tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
   3. tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak sa kvalita alebo spracovanie určili na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára;
   4. tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a
   5. tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.
  3. Ustanovenia uvedené v článku 7.2 Obchodných podmienok sa v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu nevzťahujú na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie spôsobené bežným používaním tovaru alebo v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
  4. Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v priebehu dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
  5. Kupujúci uplatňuje právo z vadného plnenia u predávajúceho na adrese prevádzkarne predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, alebo v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci prijme reklamovaný tovar od kupujúceho.
  6. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upravovať reklamačný poriadok predávajúceho.
 8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

  1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru.
  2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
  3. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje Predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy az4@logitron.cz. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie Kupujúceho na elektronickú adresu Kupujúceho. Spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť aj prostredníctvom Českej obchodnej inšpekcie.
  4. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Obchodnú kontrolu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov vo vymedzenom rozsahu.
  5. Kupujúci týmto na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 9. Ochrana osobných údajov

  1. Ochranu osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, zabezpečuje zákon č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
  2. Kupujúci súhlasí so spracúvaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo iná adresa na doručovanie, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo (ďalej spoločne len "osobné údaje").
  3. Kupujúci súhlasí so spracúvaním osobných údajov predávajúcim na účely výkonu práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a na účely vedenia užívateľského účtu. Ak sa Kupujúci nerozhodne inak, Kupujúci súhlasí so spracúvaním osobných údajov Predávajúcim aj na účely zasielania informácií a obchodných oznámení Kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe bránila uzavretiu kúpnej zmluvy.
  4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri zadávaní objednávky z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov.
  5. Predávajúci môže poveriť spracovaním osobných údajov kupujúceho tretiu osobu ako sprostredkovateľa. S výnimkou osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim poskytnuté tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho.
  6. Osobné údaje budú spracúvané na dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej forme neautomatizovaným spôsobom.
  7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol informovaný, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
  8. V prípade, že sa Kupujúci domnieva, že Predávajúci alebo Spracovateľ (článok 9.5) vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môže Kupujúci
   1. požiadať predávajúceho alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie,
   2. požiadať predávajúceho alebo sprostredkovateľa o nápravu takto vzniknutého stavu.
  9. Ak kupujúci požiada o informácie o spracúvaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný mu tieto informácie poskytnúť. Predávajúci má právo požadovať za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety primeranú úhradu, ktorá nesmie presiahnuť náklady potrebné na poskytnutie informácií.
 10. Zverejňovanie obchodných transakcií a kúpenie

  1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje, že počet takýchto správ nepresiahne 6 správ za kalendárny rok.
   10.2. V prípade, že nákup na internetovej stránke je možné uskutočniť a záväzky Predávajúceho vyplývajúce z Kúpnej zmluvy plniť bez ukladania súborov cookies do počítača Kupujúceho, môže Kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
 11. Zmluvné ustanovenia

  1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi českým právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
  3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a je prístupná na internetovej stránke predávajúceho.
  4. Kontaktné údaje predávajúceho sú nasledovné:
   • adresa pre doručovanie: LOGITRON s.r.o., Jeremiášova 947/16, 155 00 PRAHA 5,
   • e-mailová adresa: az4@logitron.cz,
   • telefón: 296 150 065.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 12. júna 2015.