Technická podpora - Najčastejšie otázky Dixell

 

Regulátor nereaguje na stlačenie tlačidiel

Klávesnica je tzv. uzamknutá - blokovaná proti neoprávnenej manipulácii. Odomknutie sa vykonáva súčasným stlačením tlačidiel "šípka hore" a "šípka dole" na dobu (cca 3 sekundy), kedy sa na displeji objaví symbol "Pon", označujúci odomknutie klávesnice. Rovnakým postupom je možné preklopiť späť do uzamknutia, kedy sa objaví symbol "PoF".

 

Nemôžem nastaviť žiadanú hodnotu

U funkčného regulátora to môžu byť tri príčiny:

 • A. Tlačidlo SET ste stlačili len krátko. Pri krátkom stlačení sa žiadaná hodnota tiež zobrazí, ale nemožno ju zmeniť. Tlačidlo SET musíte držať stlačené tak dlho (cca 2 sekundy), až sa v hornej časti displeja pri zobrazení žiadanej hodnoty rozbliká jedna alebo viac LED kontroliek (podľa modelu). Potom je možné žiadanú hodnotu zmeniť tlačidlami "šípka hore" alebo "šípka dole" a novú hodnotu potvrdiť stlačením tlačidla SET.
 • B. Klávesnica je tzv. uzamknutá - viď prípad Regulátor nereaguje na stlačenie tlačidiel.
 • C. Povolené medze na nastavenie žiadanej hodnoty sú príliš úzke. Skontrolujte parametre pre spodnú hranicu žiadanej hodnoty (označenie väčšinou LS, LS1, LS2 - podľa modelu) a hornú hranicu žiadanej hodnoty (US, US1, US2 - podľa modelu). Ak máte napr. nastavenú žiadanú hodnotu 25°C a parametre LS=25, US=25, žiadanú hodnotu nie je možné zmeniť, pre možnosť zmeny musíte zväčšiť US a/alebo zmenšiť LS.

 

Tlačidlom pre odmrazovanie nemožno spúšťanie spustiť

Možnosti:

 • A. Tlačidlo bolo stlačené len krátko (nutné držať stlačené asi 3 sekundy)
 • B. Pri regulátore s odmrazovaním podľa teploty: regulátor nemá dôvod topiť, pretože aktuálna teplota na výparníkovom čidle je vyššia ako teplota pre koniec odmrazovania. Tento parameter u je väčšiny prístrojov Dixell značený dtE. Toto je častý prípad, pokiaľ novo zakúpený regulátor skúšate "na stole" so zapojenými čidlami pri izbovej teplote okolo 20°C. Teplota pre ukončenie odmrazovania je z výroby nastavená väčšinou na 8°C, keď je teplota vyššia ako táto, odmrazovanie sa nespustí. Ak zvýšite dtE nad teplotu okolia, odmrazovanie sa spustí.

 

Regulátor chladenia ukazuje teplotu cca 90°C

Je to v důsledku špatně nastaveného typu teplotního čidla.

V tomto případě je v regulátoru nastaven typ čidla na PTC, ale k regulátoru je připojeno čidlo typu NTC.

Pro nápravu změňte parametr pro volbu čidla na NTC.

 

Regulátor ukazuje P1 alebo P2

Je to signalizácia chyby snímača teploty:

P1 ... chyba snímača v priestore

P2 ... chyba snímača na výparníku

Možné príčiny:

 • nesprávne pripojený snímač
 • iný typ snímača, než s akým je schopný regulátor pracovať
 • nesprávne nastavený typ čidla na regulátore ( napr. nastavenie na NTC, ale pripojené je čidlo PTC)
 • poškodený snímač (skrat, prerušenie a pod.)

 

Regulátor ukazuje HA alebo LA

Je to hlášení horního(HA) nebo spodního(LA) alarmu

To znamená, že měřená veličina (obvykle teplota ) se dostala nad(HA) nebo pod(LA) nastavenou mez.

Nastavení alarmů je podrobněji popsáno v sekci Alarmy

 

Náhrada za regulátory SAE alebo staršie Dixel

 • Mám starší regulátor zn. SAE. Čím ho môžem nahradiť?
 • Potrebujem nahradiť regulátor Dixell, ktorý som už nenašiel vo vašej ponuke.

Za regulátormi SAE existujú priame náhrady zn. Dixell (kontinuita firmy). Rovnako staršie regulátory Dixell je možné nahradiť. Nasledujúca tabuľka uvádza náhrady.

SAE DIXELL-starý typ DIXELL-aktuálny typ
LD21   XT11S
RT31, DC31-0000 XR10C XR10CX
RMC311, RC31 XR20C XR20CX
SMC311 XR10S  
RMC322, RC32 XR40C XR40CX
RMC323, RC33 XR60C XR60CX
RC43   XR60D, XR70D
RC50   XR80D
DC31 XT110C  
DC41 XT130C  
DC51 XT120C  
DC32 XT111R  
DC42 XT131R  
DC52 XT121R  

 

 

Toto je hrubý prehľad pokiaľ ide pri funkcii. Nutné vziať do úvahy aj napájanie, typ vstupu, prípadne ďalšie špecifické vlastnosti.

 

Pre presnú náhradu regulátorov radu DC je nutné vedieť typ vstupu podľa nasledujúcej špecifikácie. K danému typu vyberte náhradu s rovnakým vstupom – viď objednávací kód na katalógovom liste.

Špecifikácia typu vstupu u regulátorov SAE

Teplotné vstupy:

DC..-0000 PTC

DC..-1000 Pt100

DC..-2000 termočlánok J

DC..-3000 termočlánok K

Unifikované analógové signály:

DC..-4000 0-1 V

DC..-5000 4-20mA

 

 

Na čelnom paneli regulátora je uvedené XR100D

Výrobca tak značí súhrnne všetky modely tejto série. Patria sem XR120D, XR130D, XR140D, XR160D a XR170D. Konkrétny model je uvedený na štítku, ktorý je nalepený nad svorkovnicou.