Technická podpora - Základní pojmy regulace

 

Žádaná hodnota + hystereze

Co je to žádaná hodnota ?
Je to hodnota regulované veličiny (např. teploty), kterou chceme regulací dosáhnout. Laicky řečeno je to vypínací teplota termostatu

Co je to hystereze ?
Hystereze je vlastně necitlivost ON/OFF regulace, tj. rozdíl teplot, kdy regulátor vypne po dosažení žádané hodnoty a kdy opět zapne, protože se měřená veličina odchýlila od požadavku. (někdy se též označuje vypínací diference). V praxi se hystereze projeví takto:

Pro chlazení:

regulace s hysterezi - chlazeni
Chladicí zařízení se vypne při žádané hodnotě SET. Spustí se opět tehdy, vzroste-li teplota nad hodnotu součtu žádané hodnoty a hystereze SET+Hy. Když teplota poklesne na žádanou hodnotu SET, chlazení se opět vypne.

Pro topení:

Regulace s hysterezi - topeni
Topení se vypne při dosažení žádané teploty. Pokud teplota poklesne a dosáhne žádané hodnoty snížené o hodnotu hystereze, aktivuje se výstup regulace a jakmile teplota dosáhne žádané hodnoty, opět se vypne.

 


Alarmy

Co rozumíme pod pojmem alarm ?
Alarm (poplachový signál) je informace o stavu měřené veličiny nebo přístroje, který vybočuje z běžných mezí. Tento stav může být méně či více závažný pro celkovou funkci regulačního procesu.

Jaké jsou parametry alarmů u regulátorů Dixell ?
ALc Konfigurace teplotních alarmů:
Určuje, zda se alarmy (ALL, ALU) zadávají jako relativní (vztaženy k žádané hodnotě) nebo v absolutní hodnotě,
rE ... relativně
Ab ... absolutně (např. teplota)
ALL Spodní teplotní alarm (minimální):
při ALC=rE : relativní k žádané hodnotě, nastavená hodnota se odečítá od žádané hodnoty.Alarm je signalizován, když měřená hodnota klesne pod “SET-ALL”.
při ALC=Ab : absolutní hodnota, spodní alarm je signalizován, když měřená hodnota klesne pod “ALL” .
ALu Horní teplotní alarm ( maximální):
při ALC=rE: relativní k žádané hodnotě, nastavená hodnota se přičítá k žádané hodnotě. Maximální alarm je signalizován, když měřená hodnota překročí “SET+ALU”.
při ALC=Ab: absolutní hodnota, horní alarm je signalizován, když měřená hodnota vzroste nad “ALU”.
ALH Hystereze pro nápravu alarmu:
(0,1 ÷ horní rozsah čidla) hystereze alarmů, vždy kladná.
ALd Zpoždění alarmu:
(0 ÷ 999min) časový interval mezi detekcí alarmu a jeho signalizací.
dAo Zpoždění alarmu po zapnutí přístroje:
(0 ÷ 23.5h) časový interval mezi detekcí alarmu po zapnutí přístroje a jeho signalizací.
So1 Stav výstupu 1 při vadné sondě:
So1=oFF rozepnuto; So1=on sepnuto.
tbA Stav alarmového relé po stisku tlačítka (pouze u modelů s alarmovým relé):
oFF = relé rozepnuto; on = relé sepnuto.
AS Konfigurace alarmového relé (pouze u modelů s alarmovým relé):
cL=svorky 5-6 při alarmu rozpojeny; oP=svorky 5-6 při alarmu sepnuty.

 

Odtávání

Proč vlastně odtávání ?
Při procesu chlazení dochází k tvorbě námrazy na výparníku, takže výparník zarůstá ledem. To nejen zhoršuje účinnost chlazení, ale hrozí i mechanické poškození žeber výparníku. Proto se občas musí námraza odstranit. To se děje v pravidelných intervalech – interval odtávání (Dixell - parametr IdF )

Jaké jsou druhy odtávání ?
Z hlediska regulačního algoritmu rozlišujeme
- odtávání podle času, též pasivní . Zastaví se kompresor nebo přívod chladiva, výparník odtaje ohřevem od okolního vzduchu - bez dalšího umělého přívodu energie. Odtávání probíhá vždy po dobu zvanou doba (čas) odtávání, poté se obnoví chlazení. Odtávání se ukončí pouze časem, není zde vazba na teplotu. Regulátory pro pasivní odtávání mají většinou jen jedno čidlo teploty v prostoru, není nutné výparníkové čidlo.
- odtávání podle teploty, též aktivní. Pro odstranění námrazy se přivede na výparník tepelná energie. Regulátory pro aktivní odtávání mají minimálně 2 čidla teploty, z nichž jedno je na výparníku.

Z hlediska toho jakým způsobem se energie přivede, rozlišujeme
- elektrické odtávání (elektrická spirála, topné tyče na výparníku)
- odtávání horkými parami (spočívá v reverzaci cyklu, takže z ledničky je na chvíli tepelné čerpadlo, teplo ohřeje výparník a umožní roztátí námrazy)

Jaký je z hlediska řízení rozdíl mezi odtáváním elektrickým a odtáváním horkými parami ?
Při elektrickém odtávání se vypne kompresor nebo solenoidový ventil přívodu chladiva a zapne elektrické topení.
Při odtávání horkými parami běží kompresor i nadále, po otočení čtyřcestného reverzačního ventilu do výparníku proniknou horké páry z výtlaku kompresoru, čímž dojde k jeho ohřevu.

Co určuje konec aktivního odtávání ?
Odtávání se ukončí , když je teplota na výparníkovém čidle rovna teplotě pro ukončení odtávání (parametr dtE ).

Uplatní se doba odtávání i v odtávání podle teploty ?
Ano , ale pouze jako bezpečnostní parametr (maximální doba odtávání). Prioritu má teplota pro konec odtávání dtE, pouze nedosáhne-li se době MdF teploty dtE, odtávání skončí.

Jaké jsou hlavní parametry určující odtávání ? Jak jsou většinou značeny u regulátorů Dixell ?
Jsou to :
Interval odtávání : IdF
Doba odtávání (příp. maximální doba odtávání): MdF
Typ odtávání ( u aktivního odtávání) : tdF
Teplota pro ukončení odtávání: dtE

Lze na regulátoru úplně zrušit odtávání ?
Ano. Nastavte dobu odtávání MdF = 0 .

Co je to „ruční“ odtávání ?
Je to možnost spustit odtávání kdykoliv tlačítkem na regulátoru (většinou je označeno vločkou z kapkami ).


Problém - tlačítkem pro odtávání nelze odtávání spustit.
Možnosti:
1) Tlačítko bylo stisknuto jen krátce (nutno držet stisknuté asi 3 sekundy)
2) U regulátoru s odtáváním podle teploty: regulátor nemá důvod odtávat, protože aktuální teplota na výparníkovém čidle je vyšší než teplota pro konec odtávání. Tento parametr u je většiny přístrojů Dixell značený dtE . Toto je častý případ, pokud nově zakoupený regulátor zkoušíte „ na stole” se zapojenými čidly při pokojové teplotě kolem 20°C. Teplota pro ukončení odtávání je z výroby nastavena většinou na 8°C , když je teplota vyšší než tato, odtávání se nespustí. Pokud zvýšíte dtE nad okolní teplotu, odtávání se spustí.

Co je to doba odkapávání ?
Po skončení odtávání je po tuto dobu ještě kompresor vypnut, což umožní odkapat vodě, která ještě zbyla z námrazy na výparníku. Doba odkapávání se nastavuje u termostatů Dixell parametrem Fdt.

 

Čidla teploty PTC a NTC

Co je to PTC a NTC čidlo teploty a jaký je mezi nimi rozdíl ?
Jsou to polovodičová čidla s proměnným odporem v závislosti na teplotě. Zatímco u PTC čidla – pozistoru (Positive Temperature Coefficient) s rostoucí teplotou odpor vzrůstá, u NTC čidla –negastoru (Negative Temperature Coefficient) je tomu přesně naopak - s rostoucí teplotou odpor klesá. Charakteristika je silně nelineární, ale pro mikroprocesorové přístroje není problém jejich charakteristiku zpracovat. Výhodou čidel je vysoká citlivost a nízké výrobní náklady. Nevýhodou pak relativně malý teplotní rozsah (např. -50 až 150°C), který ale plně postačí např. pro účely chladicí techniky. Čidla se někdy označují jako termistorová, i když se vedou spory o správnost tohoto pojmenování. Zatímco základem klasického termistoru je polovodičová destička, dnes jsou čidla PTC a NTC většinou tvořena dvěma diodami v antiparalelním zapojení(viz obrázek).

zapojení PTC/NTC sondy
Z uvedeného schématu vyplývá jedna důležitá věc – při zapojení čidel k přístrojům nezávisí na polaritě.
Jednotlivé typy čidel mají různé charakteristiky v závislosti na použitých součástkách. Mnoho výrobců chladicí techniky, především z Itálie, používá z důvodu vzájemné kompatibility následující čidla a orientační hodnoty teplota/odpor:
PTC čidlo (polovodič: KTY81-121) : 0°C….806,7 Ohm, 25°C….990 Ohm
NTC čidlo (polovodič : 103AT-2) : 0°C……27,3 kOhm, 25°C…..10 kOhm


Podrobné tabulky: Tabulka hodnot PTC, Tabulka hodnot NTC


Kteří výrobci mají navzájem kompatibilní PTC a NTC čidla ?
Dle našich zkušeností to jsou:
Dixell: PTC, NTC
Eliwell: PTC, NTC
Carel: PTC, NTC
Tecnologic: PTC, NTC
Flica: PTC
LAE: PTC
Every Control: PTC
Beta: PTC
Pixsys: NTC
Ze zaniklých značek:
SAE , Intech, Intek, Nice, Ince: PTC
Výjimku tvoří LAE – jejich NTC sondy nejsou kompatibilní s ostatními výrobci, při 25°C mají odpor 2000 Ohm.

Potřebuji čidlo 1000 ohmů. O jaký typ se jedná?
Označení „čidlo 1000 ohmů“ je nepřesné - může znamenat dvojí:
1) PTC čidlo (při 25°C odpor cca 1000 Ohm)
2) čidlo Pt1000 (platinové odporové čidlo, lineární závislost teplota / odpor, (charakteristický odpor 1000 ohm při 0°C). Pro většinu aplikací v chladicí technice je však pravděpodobnější čidlo PTC.

Jaký je rozdíl mezi čidlem PTC a Pt100 ?

ČidloPTCPt100
Materiál polovodič platina
Odpor při 0°C 806,7 Ohm 100 Ohm
Norma závisí na typu polovodiče ČSN IEC 751
Teoret. rozsah -50 až +150°C (pro KTY81-121) -200 až +800°C

Čidla PTC předurčují jejich vlastnosti k použití do oblasti nižších teplot, proto se zejména používají v chladicí technice,
čidla Pt100 jsou výrobně nákladnější, jejich oblast použití je při vyšších teplotách nebo tam, kde se požaduje vyšší přesnost.